Juli 2020 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 1 049 miljoner kronor i juli, vilket är 134 miljoner kronor (14,7 procent) högre än samma månad 2019.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 736 miljoner kronor. Det är 174 miljoner kronor (2,7 procent) högre än samma period 2019.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
3 Skatt, tull och exekution 1 049 134 6 736 174 12 312
1:1 Skatteverket 709 113 4 417 103 8 170
1:2 Tullverket 174 11 1 183 74 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 166 10 1 137 - 3 2 009
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt