Juli 2020 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i juli då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 1 687 miljoner kronor. Det är en skillnad på 2 658 miljoner kronor jämfört med juli 2019. Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

För perioden januari-juli uppgår utfallet till 6 019miljoner kronor, vilket är 7 015 miljoner kronor (53,8 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor blev 6 420 miljoner kronor lägre jämfört med perioden januari-juli 2019.

Inkomster från överkurser vid emission ökade med 2 420 miljoner kronor jämfört med de första sju månaderna 2019. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Utfallet för kursförluster under perioden januari-juli blev 4 002 miljoner kronor vilket är 2 636 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i juli 2020 jämfört med motsvarande period 2019 fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall juli 2020 Utfall juli 2019 Skillnad juli 2020 - juli 2019 Utfall jan-juli 2020 Utfall jan-juli 2019 Skillnad 2020-2019
Räntor på lån i svenska kronor -58 886 -944 6 429 12 849 -6 420
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -36 162 -199 1 138 1 932 -794
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -599 -262 -337 -6 024 -3 604 -2 420
Summa räntor -693 787 -1 479 1 543 11 176 -9 633
Räntor på in- och utlåning (*) -43 -174 132 -2 115 -2 728 612
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -1 037 155 -1 192 2 531 3 175 -644
Kursförluster (+)/vinster (-) 83 203 -120 4 002 1 366 2 636
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 689 971 -2 660 5 961 12 990 -7 029

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 687 - 2 658 6 019 - 7 015 29 655
1:1 Räntor på statsskulden - 1 689 - 2 660 5 961 - 7 029 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 2 56 11 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt