Juli 2020 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 3 156 miljoner kronor i juli. Det är 499 miljoner kronor (13,7 procent) lägre jämfört med juli föregående år. Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 757 miljoner kronor lägre och uppgick till 916 miljoner kronor. Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur minskade med 34 miljoner kronor och blev 1 695 miljoner kronor i juli.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
22 Kommunikationer 3 156 - 499 33 549 2 504 67 770
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 916 - 757 14 297 1 360 25 783
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 695 - 34 13 527 1 002 26 829
1:3 Trafikverket 96 - 13 793 - 49 1 420
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 141 34 436 - 1 003 2 215
1:12 Transportstyrelsen 45 - 24 1 140 - 71 2 215
1:14 Trängselskatt i Göteborg 3 - 4 1 066 1 004 930
1:15 Sjöfartsstöd 81 - 45 717 - 160 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 8 8 39 39 158
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 3 000
1:20 Tillskott till Luftfartsverket 363 363 363 363 900
1:21 Tillskott till Sjöfartsverket 300
Övriga anslag 90 - 27 1 172 19 2 381
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 76 5 188
1:7 Trafikavtal 5 - 29 563 - 7 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 6 1 33 1 55
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 66 19 150
1:13 Trafikanalys 5 - 1 35 - 3 70
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 26 2 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 8 2 67 1 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 4 - 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 2 49 3 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 1 - 3 36 - 1 296
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt