Juli 2020 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick till 604 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner kronor (8,7 procent) lägre än i juli 2019.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
20 Allmän miljö- och naturvård 604 - 58 6 346 1 231 12 590
1:1 Naturvårdsverket 20 - 4 334 33 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 5 - 23 173 49 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 18 - 93 919 288 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 3 - 80 374 - 397 899
1:8 Klimatbonus 157 33 1 028 367 1 760
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 27 - 30 749 177 1 362
1:14 Skydd av värdefull natur 89 63 623 181 876
1:16 Klimatinvesteringar 94 81 579 405 1 955
1:17 Klimatpremier 0 0 74 68 170
1:19 Industriklivet 0 0 18 11 600
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 80 6 538 44 956
Övriga anslag 110 - 10 938 4 1 796
1:5 Miljöforskning 0 0 67 1 94
1:6 Kemikalieinspektionen 23 2 157 - 1 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 23 5 208 32 262
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 27 - 1 156 11 268
1:10 Klimatanpassning 3 - 3 46 - 25 124
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 2 - 14 62 7 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 2 24 - 1 45
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 20 2 151 - 1 244
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 - 3 - 31 50
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 2 2 16 16 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 0 53 - 1 98
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt