Juli 2020 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 1 411 miljoner kronor, vilket är 683 miljoner kronor (32,6 procent) lägre än i juli 2019. Det beror främst på en tidigareläggning av en bidragsutbetalning till folkbildningen, som gjordes i maj i år istället för i juli som under 2019.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 411 - 683 13 466 2 006 17 787
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 27 24 965 553 1 034
1:3 Skapande skola 0 0 183 8 176
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 6 4 1 158 24 1 669
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 296 193 1 064 419 1 195
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 16 6 295 71 476
8:1 Centrala museer: Myndigheter 99 0 772 - 6 1 473
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 2 2 236 6 241
13:5 Insatser för den ideella sektorn 94 93 249 111 272
14:1 Bidrag till folkbildningen 42 - 1 032 3 372 148 4 462
Övriga anslag 829 28 5 172 672 6 790
1:1 Statens kulturråd 6 1 35 0 57
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 21 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 2 4 - 2 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 8 - 1 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 0 200 - 2 214
2:3 Statens musikverk 7 - 2 61 - 4 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 4 - 22 79 - 20 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 0 64 - 12 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 39 1 69
4:1 Statens konstråd 2 0 11 - 1 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 18 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 8 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 1 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 11 - 1 22
6:1 Riksarkivet 32 - 8 249 - 13 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 - 6 152 - 12 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 - 7 155 - 1 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 - 8 8 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 142 120 340 187 348
8:3 Bidrag till vissa museer 28 16 96 46 107
8:4 Forum för levande historia 4 - 1 25 - 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 6 - 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 17 0 58 0 82
10:1 Filmstöd 0 0 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 12 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 4 16 - 4 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 - 2 27 - 2 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 - 4 2
13:1 Stöd till idrotten 488 0 1 986 520 2 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 0 27 8 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 0 - 1 21 - 2 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 37 - 5 113 - 15 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 - 44 146 3 193
15:1 Spelinspektionen 6 2 43 9 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt