Juli 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 5 585 miljoner kronor, vilket är 688 miljoner kronor (14,0 procent) högre än i juli 2019. Det högre utfallet beror främst på utbetalning av olika statsbidrag. Dels till kommuner som erbjuder sommarkurser, bristyrkesutbildningar och utbildningar som ger behörighet och introduktion till högskolan.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 49 455 miljoner kronor. Det är 4 250 miljoner kronor (9,4 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet består bland annat av olika stödutbetalningar som utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och pedagogisk omsorg samt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
16 Utbildning och universitetsforskning 5 585 688 49 455 4 250 84 729
1:1 Statens skolverk 93 4 579 24 1 136
1:2 Statens skolinspektion 37 3 238 5 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 53 - 26 399 - 44 762
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 10 4 1 832 362 3 431
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 562 472 3 903
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 0 986
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 011 6 4 670
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 2 420 695 4 886
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 1 2 348 169 3 101
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 190 26 1 538 268 3 078
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 4 1 079 39 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 4 1 318 55 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 4 1 263 40 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 4 1 355 55 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 1 287 30 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 4 971 46 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 3 1 057 29 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 2 997 32 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 3 853 27 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 2 692 30 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 3 949 31 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 8 596 70 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 436 10 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 3 970 45 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 2 710 23 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 10 999 83 1 712
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 793 787 1 286 890 1 645
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 4 1 564 35 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 0 44 0 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 435 1 3 636 49 6 126
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 - 1 22 3 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
Övriga anslag 1 526 - 176 12 455 668 21 154
1:4 Sameskolstyrelsen 7 0 33 4 52
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 2 2 129 7 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 115 8 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 49 - 6 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 57 - 10 380
1:12 Skolforskningsinstitutet 1 0 12 - 1 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 17 8 19
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 54 - 27 163
1:17 Bidrag till vissa studier 0 - 1 4 - 4 18
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 2 - 8 62 - 6 135
2:1 Universitetskanslersämbetet 9 - 4 86 0 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 20 1 98 1 212
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 1 412 14 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 1 243 14 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 406 13 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 152 10 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 3 648 18 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 209 11 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 1 484 13 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 1 167 10 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 340 13 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 153 8 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 2 572 19 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 149 9 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 22 153 28 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 9 61 12 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 370 10 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 77 9 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 122 2 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 30 1 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0 - 9 52 - 10 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 0 - 3 23 3 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 305 9 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 52 7 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 260 6 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 51 5 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 279 10 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 64 6 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 242 9 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 47 5 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 244 9 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 41 3 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 187 5 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 33 3 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 224 8 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 45 7 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 99 3 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 39 1 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 80 2 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 257 8 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 54 4 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 21 1 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 13 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 305 7 2 036 65 3 537
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 1 257 11 452
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 374 24 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 - 7 99 - 2 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 8 - 220 931 264 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 19 1 40
3:6 Institutet för rymdfysik 5 - 1 30 - 2 57
3:7 Kungl. biblioteket 44 15 244 25 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 25 - 3 50
3:9 Sunet 4 - 6 28 - 6 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 3 0 5
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 76 - 10 89
4:1 Internationella program 0 0 61 - 5 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 1 5 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 0 - 2 29 14 35
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt