Juli 2020 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 663 miljoner kronor i juli, vilket är 114 miljoner kronor (20,7 procent) högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (476 miljoner kronor).

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
15 Studiestöd 663 114 13 297 888 27 107
1:1 Studiehjälp 1 - 3 2 623 - 4 4 382
1:2 Studiemedel 476 116 8 871 942 19 016
1:3 Avsättning för kreditförluster 56 - 1 949 3 1 955
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 47 2 138 16 196
1:7 Studiestartsstöd 10 - 4 136 - 84 552
1:8 Centrala studiestödsnämnden 69 4 516 8 900
Övriga anslag 3 1 64 8 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 35 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 20 7 27
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 9 0 17
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt