Juli 2020 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i juli 743 miljoner kronor, vilket är 744 miljoner kronor lägre än i juli 2019.  Kommunersättningar vid flyktingmottagande fortsätter att minska och blev 438 miljoner kronor lägre jämfört med samma period förra året. Jämfört med juli föregående år så har det totala antalet flyktingar som kommunerna får ersättning för minskat med 38 procent. Antalet ensamkommande har minskat med 27 procent.

Utfallet för utgiftsområdet de första sju månaderna uppgick till 5 815 miljoner kronor, vilket är 2 830 miljoner kronor (32,7 procent) lägre än samma period 2019. Det beror på att det totala antalet nyanlända som kommunerna ersätts för har minskat med drygt 38 procent. Schablonersättningarna för mottagande av nyanlända har därmed minskat med 1 605 miljoner kronor (39,5 procent). Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med cirka 27 procent, varför ersättningarna för dessa minskat med 1 392 miljoner kronor (49,8 procent).

Antal kommunmottagna juni 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna juni 2020 606 2 090 -1 484 -71,0
= varav ens. barn och ungdomar** 74 330 -256 -77,6

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för juli redovisas antalet kommunmottagna i juni.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. januari-juni 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-juni 2020 6 927 15 410 -8 483 -55,0
- varav män 3 847 8 881 -5 034 -56,7
- varav kvinnor 3 080 6 529 -3 449 -52,8
- varav ens. barn och ungdomar** 1 108 3 375 -2 267 -67,2
- varav pojkar 974 3 196 -2 222 -69,5
- varav flickor 134 179 -45 -25,1
Andel pojkar 87,9% 94,7%
Andel flickor 12,1% 5,3%
Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i juli 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 53 822 87 295 -33 473 -38,3
-varav ensamkommande 10 211 14 055 -3 844 -27,3

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 743 - 744 5 815 - 2 830 10 121
1:1 Etableringsåtgärder 62 60 141 - 22 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 591 - 438 4 652 - 2 938 8 503
1:3 Hemutrustningslån 3 - 4 27 - 22 127
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 64 48 335 104 495
Övriga anslag 21 - 411 661 48 840
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 - 1 69 - 3 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 3 3 74 20 92
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 0 39 0 75
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 23 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 - 415 445 28 500
4:2 Delegationen mot segregation 3 1 11 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt