Juli 2020 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 683 miljoner kronor i juli, vilket är 238 miljoner kronor högre än utfallet för juli 2019. Det högre utfallet avser främst anslagen 1:2 Föräldraförsäkring respektive 1:8 Bostadsbidrag.

Utgifterna för anslag 1:2 Föräldraförsäkring blev 4 287 miljoner kronor i juli, vilket är 76 miljoner kronor (1,8 procent) högre än utfallet i juli 2019. Utgifterna avser huvudsakligen föräldrapenning respektive tillfällig föräldrapenning.

Utgifterna för anslag 1:8 Bostadsbidrag blev 467 miljoner kronor i juli, vilket är 118 miljoner kronor (33,9 procent) högre jämfört med juli 2019. De högre utgifterna förklaras bland annat av att riksdagen beslutat om införandet av ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har eller kommer att ha rätt till bostadsbidrag under perioden juli-december 2020. Tilläggsbidraget till barnfamiljer uppgår till 25 procent av utbetalat ordinarie preliminärt bostadsbidrag.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 683 238 58 470 1 657 103 730
1:1 Barnbidrag 2 694 - 2 19 440 109 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 4 287 76 27 271 1 392 49 029
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 335 21 2 304 - 142 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 4 413 153 7 565
1:8 Bostadsbidrag 467 118 2 898 167 5 306
Övriga anslag 270 4 2 144 - 22 3 645
1:3 Underhållsstöd 189 1 1 520 - 44 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 6 - 3 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 80 4 618 25 997
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt