Juli 2020 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 3 003 miljoner kronor i juli, vilket är 172 miljoner kronor högre än i juli 2019.

Utgifterna de första sju månaderna 2020 uppgick till 21 416 miljoner kronor, vilket är 1 320 miljoner kronor (6,6 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 003 172 21 416 1 320 36 585
1:1 Garantipension till ålderspension 1 192 98 8 432 723 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 825 - 35 5 889 - 237 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 852 103 6 009 722 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 97 0 682 14 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 37 6 403 97 639
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt