Juli 2020 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 11 449 miljoner kronor i juli, vilket är 3 822 miljoner kronor (50,1 procent) högre jämfört med juli 2019. De högre utgifterna avser främst anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 3 746 miljoner kronor i juli vilket ska jämföras med ett utfall på 3 miljoner kronor i juli 2019. På grund av coronapandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna för april till och med juli. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Utfallet för anslaget i juli avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i juni.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för anslaget till 10 008 miljoner kronor, vilket är 9 100 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. blev 3 299 miljoner kronor i juli, vilket är 229 miljoner kronor (7,5 procent) högre än utfallet i juli 2019. Det högre utfallet avser framför allt den tillfälliga ersättningen för karens som införts på grund av coronapandemin.  

Regeringen har beslutat att införa en tillfällig ersättning för anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna började tillämpas i april. Från och med 1 juni har ersättningsnivån höjts från 700 kronor per dag till 804 kronor per dag.  

Lägre utgifter för aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. blev 3 522 miljoner kronor i juli. Det är 114 miljoner kronor (3,1 procent) lägre jämfört med juli 2019. Utfallet för perioden januari-juli uppgår totalt till 25 036 miljoner kronor, vilket är 894 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 11 449 3 822 68 594 10 419 124 442
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 299 229 24 387 2 297 48 342
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 522 - 114 25 036 - 894 42 150
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 214 - 10 1 520 - 65 2 608
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 81 - 33 1 579 - 286 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 3 746 3 742 10 008 9 100 18 140
2:1 Försäkringskassan 472 11 5 241 284 9 221
Övriga anslag 116 - 3 823 - 16 1 516
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 108 - 1 767 - 8 1 408
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 22 - 1 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 2 34 - 8 71
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt