Juni 2020 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 6 929 miljoner kronor i juni. Det är 1 508 miljoner kronor (17,9 procent) lägre än i juni föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i juni till 2 641 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i juni avser bidragen för läkemedelsförmånerna för april 2020. Utgifterna avser statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i juni till 991 miljoner kronor, vilket är en minskning med 1 793 miljoner kronor jämfört med samma månad 2019. Jämförelsen av utfallet per månad påverkas av månadsförskjutningar av utbetalningarna.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 2 028 miljoner kronor, vilket är 141 miljoner kronor högre än utfallet i juni 2019. För perioden januari till juni är utfallet 126 miljoner kronor lägre än samma period 2019.

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 45 009 miljoner kronor, vilket är 6 929 miljoner kronor (18,2 procent) högre än samma period 2019. Det är framför allt bidrag till folkhälsa och sjukvård samt bidrag till psykiatrin som står för det högre utfallet.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 929 - 1 508 45 009 6 929 97 810
1:4 Tandvårdsförmåner 484 23 2 741 - 408 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 14 192 599 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 991 - 1 793 8 465 3 565 21 624
1:8 Bidrag till psykiatri 30 - 39 1 999 1 803 2 160
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 715 715 2 900
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 24 - 55 677 128 798
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 028 141 11 835 - 126 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 143 91 1 192 970 1 889
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 35 - 26 420 - 390 499
Övriga anslag 552 - 18 2 773 73 6 379
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 0 15 - 2 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 9 4 40 3 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 1 74 1 152
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 57 17 234 25 548
1:9 Läkemedelsverket 13 0 75 2 150
1:10 E-hälsomyndigheten 7 5 36 - 3 120
2:1 Folkhälsomyndigheten 45 14 224 36 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 15 - 39 44 - 38 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 16 0 52 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 28 - 1 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 94 - 48 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 13 3 31
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 14 4 73 1 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 126 15 590 52 1 407
5:1 Barnombudsmannen 3 - 1 13 - 1 26
5:2 Barnets rättigheter 0 0 14 6 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 19 - 8 57 - 53 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 2 - 2 17 - 4 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 44 - 1 289 30 662
8:1 Socialstyrelsen 85 24 372 43 927
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 74 - 7 375 18 745
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt