Juni 2020 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 695 miljoner kronor i juni, vilket är 172 miljoner kronor (19,8 procent) lägre än i juni 2019. 

Utfallet för det första halvåret uppgick till 5 164 miljoner kronor. Det är 1 225 miljoner kronor (19,2 procent) lägre än samma period 2019. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 754 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 132 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat vilket beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat. Noterbart är att antalet asylsökanden minskade med cirka 53 procent i juni jämfört med samma period föregående år. Det är främst en följd av att det blivit betydligt svårare att ta sig till Sverige för att söka asyl p.g.a. de reserestriktioner som införts med anledning av pågående pandemi.

Asylsökande m.m. juni 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande juni 754 1 597 -843 -52,8
- varav män (inkl. pojkar) 433 951 -518 -54,5
- varav kvinnor (inkl. flickor) 321 646 -325 -50,3
- varav ens. barn och unga 19 51 -32 -62,7

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-juni 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-juni 7 050 10 277 -3 227 -31,4
- varav män (inkl. pojkar) 4 270 6 258 -1 988 -31,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 2 780 4 019 -1 239 -30,8
- varav ens. barn och unga 252 386 -134 -34,7
- varav pojkar 168
- varav flickor 84

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-juni 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-juni 2020 44 597 60 500 -15 903 -26,3
-varav asyl* 5 006 9 925 -4 919 -49,6
-varav anhöriga till asylsökande 2 502 3 889 -1 387 -35,7
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 4 395 4 346 49 1,1
-varav arbetsmarknad 9 838 17 381 -7 543 -43,4
-varav anhöriga, arbetsmarknad 6 916 7 358 -442 -6,0
-varav övriga 4 392 5 392 -1 000 -18,5
-varav anhöriga, övriga 11 548 12 209 -661 -5,4

Källa: Migrationsverket

* Migrationsverket har i juni korrigerat månadsstatistiken över antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd, vilket innebär att statistiken i ESV:s publicerade månadsutfall före juni avviker något mot Migrationsverkets statistik.

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i maj 2020
Juni 2020 Juni 2019 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 35 939 44 629 -8 690 -19,5
- varav ensamkommande barn och unga 731 993 -262 -26,4

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
8 Migration 695 - 172 5 164 - 1 225 11 626
1:1 Migrationsverket 365 - 30 2 290 - 21 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 193 - 97 1 930 - 886 4 936
Övriga anslag 136 - 45 945 - 318 2 246
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 109 60 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 76 - 12 429 - 82 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 18 - 8 100 - 56 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 17 - 7 149 - 5 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 8 - 15 101 - 40 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 16 - 4 57 1 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt