Juni 2020 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Internationellt bistånd blev i juni 3 127 miljoner kronor, vilket är 1 120 miljoner kronor (26,4 procent) lägre än i juni föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet det första halvåret uppgick till 25 672 miljoner kronor, vilket är 1 451 miljoner kronor (6,0 procent) högre än samma period 2019. Det är främst bistånd till Afrika som har ökat under perioden, delvis beror det på att budgeten har höjts för 2020.

Sammantaget är budgeten för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet cirka 1 300 miljoner kronor högre jämfört med 2019.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
7 Internationellt bistånd 3 127 - 1 120 25 672 1 451 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 3 001 - 1 120 24 910 1 390 44 260
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 109 3 666 62 1 515
Övriga anslag 16 - 3 96 - 1 214
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 7 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 11 - 1 62 2 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 - 2 21 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 - 1 7 - 1 20
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt