Juni 2020 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 4 719 miljoner kronor i juni, vilket är 364 miljoner kronor (8,3 procent) högre än i juni 2019.

För det första halvåret uppgår utgifterna till 26 587 miljoner kronor, vilket är 1 931 miljoner kronor (7,8 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser huvudsakligen utgifter för anslag 1:1 Polismyndigheten.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
4 Rättsväsendet 4 719 364 26 587 1 931 52 734
1:1 Polismyndigheten 2 550 271 14 392 1 397 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 138 0 794 - 2 1 681
1:3 Åklagarmyndigheten 154 9 880 75 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 65 6 364 27 736
1:5 Sveriges Domstolar 557 26 3 145 52 6 272
1:6 Kriminalvården 856 19 4 763 156 9 468
1:12 Rättsliga biträden m.m. 320 30 1 730 187 3 156
Övriga anslag 80 3 519 39 1 175
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 1 72 3 166
1:8 Rättsmedicinalverket 32 - 5 225 6 465
1:9 Gentekniknämnden 0 0 2 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 23 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 12 5 53 - 1 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 11 3 60 20 113
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 8 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 - 2 24 3 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 9 2 21
1:17 Domarnämnden 1 0 3 - 1 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 5 2 39 7 143
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt