Juni 2020 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 947 miljoner kronor i juni, vilket är 54 miljoner kronor (5,4 procent) lägre än samma månad 2019.

För perioden januari-juni uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 687 miljoner kronor. Det är 40 miljoner kronor (0,7 procent) högre än samma period 2019

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
3 Skatt, tull och exekution 947 - 54 5 687 40 12 312
1:1 Skatteverket 594 - 63 3 707 - 11 8 170
1:2 Tullverket 180 14 1 009 63 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 173 - 4 971 - 13 2 009
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt