Juni 2020 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev 594 miljoner kronor i juni. För det första halvåret uppgår den kassamässiga korrigeringen till 7 856 miljoner kronor.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför, dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I juni påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen positivt med 5 226 miljoner kronor. För det första halvåret påverkar ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen positivt med 51 miljoner kronor.

På grund av det nya coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Redovisningen mot anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader görs månaden efter företagens skattekonton krediteras. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i juni och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats företagens skattekonton i juni påverkar den kassamässiga korrigeringen för månaden negativt med 1 405 miljoner kronor. För det första halvåret påverkar ersättningen för höga sjuklönekostnader kassakorrigeringen positivt med 3 747 miljoner kronor.

I maj översteg uttagen på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens insättningar med 597 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt. För det första halvåret har EU-kommissionens uttag överstigit insättningarna med 1 576 miljoner kronor.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

För juni redovisar Trafikverket 2 900 miljoner kronor högre belopp mot räntebärande anslag jämfört med de anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För det första halvåret redovisar Trafikverket 67 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen för årets första sex månader positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
Kassamässig korrigering 594 - 4 352 7 856 4 205 278
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt