Juni 2020 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i juni då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 2 650 miljoner kronor. Det är en skillnad på 742 miljoner kronor jämfört med juni 2019.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

För det första halvåret uppgår utfallet till 7 651 miljoner kronor, vilket är -4 369 miljoner kronor (36,3 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor blev 5 476 miljoner kronor lägre jämfört med det första halvåret 2019.

Inkomster från överkurser vid emission ökade med 2 083 miljoner kronor jämfört med de första sex månaderna 2019. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Utfallet för kursförluster under det första halvåret blev 3 919 miljoner kronor vilket är 2 756 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

Utgifterna för valutakursförluster blev 548 miljoner kronor högre jämfört med det första halvåret 2019. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i juni 2020 jämfört med motsvarande period 2019 fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall juni 2020 Utfall juni 2019 Skillnad juni 2020 - juni 2019 Utfall jan-juni 2020 Utfall jan-juni 2019 Skillnad 2020-2019
Räntor på lån i svenska kronor -699 -357 -343 6 487 11 963 -5 476
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -75 37 -112 1 175 1 770 -595
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -896 -487 -409 -5 426 -3 343 -2 083
Summa räntor -1 670 -807 -863 2 236 10 390 -8 154
Räntor på in- och utlåning (*) -157 -334 177 -2 072 -2 553 481
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -920 -922 2 3 568 3 020 548
Kursförluster (+)/vinster (-) 96 154 -57 3 919 1 163 2 756
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -2 650 -1 909 -741 7 651 12 019 -4 369

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
26 Statsskuldsräntor m.m. - 2 650 - 742 7 707 - 4 357 29 655
1:1 Räntor på statsskulden - 2 650 - 741 7 651 - 4 369 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 54 10 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt