Juni 2020 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i juni 845 miljoner kronor, vilket är 69 miljoner kronor lägre än i juni 2019.

Utfallet hittills i år blev 289 miljoner kronor (5,7 procent) högre än samma period 2019. Utgifterna från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur har sammantaget ökat med 392 miljoner kronor. Det beror främst på att utbetalningarna till fleråriga projekt inom ramen för EU:s program ökar generellt mot slutet av programperioden eftersom att allt fler projekt påbörjats och upparbetar mer kostnader när programperioden fortskrider. Aktuell programperiod avser 2014-2020.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 845 - 69 5 315 289 20 521
1:2 Insatser för skogsbruket 18 5 93 38 345
1:10 Gårdsstöd m.m. 81 77 234 55 7 345
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 161 - 165 1 338 - 102 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 148 14 1 092 392 3 637
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 993 28 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 43 - 29 282 - 49 571
Övriga anslag 228 25 1 284 - 73 2 918
1:1 Skogsstyrelsen 38 - 1 254 14 500
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 76 2 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 2 63 9 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 5 0 59 6 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 15 15 40 26 53
1:8 Statens jordbruksverk 57 - 2 319 2 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 2 2 - 1 7
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 0 25 - 59 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 1 14 - 2 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 13 7 49 - 30 196
1:14 Livsmedelsverket 22 - 1 134 1 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 13 11 89 - 16 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 44 2 45
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 2 1 8 3 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 33 - 1 77 6 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 - 6 19 - 35 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt