Juni 2020 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 8 006 miljoner kronor i juni. Det är 2 401 miljoner kronor (42,8 procent) högre jämfört med juni föregående år. Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 1 528 miljoner kronor högre och uppgick till 3 539 miljoner kronor. Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 609 miljoner kronor och blev 3 257 miljoner kronor i juni.  

För det första halvåret uppgår väginvesteringarna till 2 359 miljoner kronor, vilket är en ökning med 447 miljoner kronor (23,4 procent) jämfört med motsvarande period 2019.

Järnvägsinvesteringarna uppgick till 5 964 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1 108 miljoner kronor (22,8 procent) jämfört med det första halvåret 2019.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
22 Kommunikationer 8 006 2 401 30 393 3 003 67 770
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 3 539 1 528 13 380 2 117 25 783
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 3 257 609 11 832 1 036 26 829
1:3 Trafikverket 128 6 697 - 36 1 420
1:11 Trängselskatt i Stockholm 98 - 275 577 - 1 037 2 215
1:12 Transportstyrelsen 182 - 6 1 095 - 47 2 215
1:14 Trängselskatt i Göteborg 516 505 1 063 1 008 930
1:15 Sjöfartsstöd 79 - 50 636 - 115 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 0 0 31 31 158
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 3 000
1:20 Tillskott till Luftfartsverket 900
1:21 Tillskott till Sjöfartsverket 300
Övriga anslag 207 84 1 082 46 2 381
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 69 68 76 5 188
1:7 Trafikavtal 103 25 558 22 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 27 0 55
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 2 - 2 66 19 150
1:13 Trafikanalys 6 - 2 30 - 2 70
2:1 Post- och telestyrelsen 5 1 26 2 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 15 - 2 59 - 1 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 1 4 - 2 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 1 - 2 46 1 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 1 - 3 35 1 296
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt