Juni 2020 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 607 miljoner i juni, vilket är 27 miljoner kronor (1,7 procent) högre än 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 8 621 miljoner kronor. Det är 217 miljoner kronor (2,6 procent) högre än motsvarande period 2019. Det högre utfallet består framför allt av högre utgifter för statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 607 27 8 621 217 17 444
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 336 21 6 853 126 13 895
1:9 Statistiska centralbyrån 49 5 299 25 584
1:11 Finansinspektionen 51 - 1 319 21 623
1:12 Riksgäldskontoret 31 8 164 30 319
1:15 Statens servicecenter 54 2 305 10 699
Övriga anslag 85 - 8 682 4 1 324
1:1 Statskontoret 8 - 1 45 5 100
1:2 Kammarkollegiet 5 - 1 31 - 9 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 0 6 - 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 - 1 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 5 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 33 1 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 - 1 82 1 175
1:10 Bidragsfastigheter 25 3 111 10 274
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 4 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 238 8 294
1:16 Finansmarknadsforskning 6 1 11 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 42 - 4 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 12 - 9 74 - 3 177
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt