Juni 2020 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 344 miljoner kronor i juni, vilket är 158 miljoner kronor (84,7 procent) högre jämfört med juni 2019. För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 088 miljoner kronor, vilket är 643 miljoner kronor (44,5 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Det högre utfallet avser framför allt anslag 1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 344 158 2 088 643 3 729
1:4 Boverket 28 1 146 5 333
1:6 Lantmäteriet 58 8 320 26 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 1 - 17 - 16 - 39 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 221 163 1 441 668 2 100
2:1 Konsumentverket 14 2 83 4 170
Övriga anslag 22 2 115 - 20 300
1:1 Bostadspolitisk utveckling 6 4 9 3 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 - 1 26 2 51
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 5 - 1 16 - 3 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 0 0 6 - 19 25
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 0 25 1 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 12 0 28
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 - 2 17 - 5 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt