Juni 2020 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 1 339 miljoner kronor, vilket är 88 miljoner kronor (6,2 procent) lägre än i juni 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 12 055 miljoner kronor. Det är 2 689 miljoner kronor (28,7 procent) högre än samma period föregående år och beror främst på en tidigareläggning av en bidragsutbetalning till folkbildningen på 1 037 miljoner kronor. Även utgifter för stöd till idrotten och stöd med anledning av covid-19 har bidragit till det högre utfallet.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 339 - 88 12 055 2 689 17 787
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 374 93 938 529 1 034
1:3 Skapande skola 180 5 183 8 176
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 42 - 297 1 153 20 1 669
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 46 - 41 768 226 1 195
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 20 4 279 65 476
8:1 Centrala museer: Myndigheter 119 - 3 673 - 6 1 473
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 123 6 234 5 241
13:5 Insatser för den ideella sektorn 0 - 1 155 18 272
14:1 Bidrag till folkbildningen 132 132 3 329 1 180 4 462
Övriga anslag 302 14 4 343 644 6 790
1:1 Statens kulturråd 5 0 30 0 57
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 20 - 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 3 3 4 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 7 - 1 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 8 - 11 199 - 2 214
2:3 Statens musikverk 18 11 54 - 2 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 14 - 1 75 2 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 0 53 - 12 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 33 1 69
4:1 Statens konstråd 2 - 1 10 - 1 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 4 0 16 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 - 1 7 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 9 - 1 22
6:1 Riksarkivet 13 - 28 217 - 4 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 - 2 130 - 6 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 70 0 154 6 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8 8 8 8 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 3 - 19 198 67 348
8:3 Bidrag till vissa museer 11 8 68 30 107
8:4 Forum för levande historia 3 - 1 22 0 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 5 - 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 5 1 41 0 82
10:1 Filmstöd 0 0 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 10 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 0 14 0 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 1 24 1 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 1 0 - 4 2
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 498 520 2 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 2 26 8 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 1 21 - 2 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 77 - 10 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 71 45 146 46 193
15:1 Spelinspektionen 8 2 37 7 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt