Juni 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 10 156 miljoner kronor, vilket är 1 904 miljoner kronor (23,1 procent) högre än i juni 2019. Det högre utfallet beror främst på utbetalning av olika statsbidrag. Dels till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och pedagogisk omsorg men även för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen och grundskolan.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 43 870 miljoner kronor. Det är 3 562 miljoner kronor (8,8 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet består bland annat av olika stödutbetalningar som utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och pedagogisk omsorg samt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
16 Utbildning och universitetsforskning 10 156 1 904 43 870 3 562 84 729
1:1 Statens skolverk 81 - 3 486 20 1 136
1:2 Statens skolinspektion 30 - 3 202 2 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 52 - 23 347 - 18 762
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 410 273 1 822 358 3 431
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 651 615 2 562 472 3 903
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 0 986
1:14 Bidrag till lärarlöner 2 001 3 2 011 6 4 670
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 656 656 2 420 695 4 886
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 162 54 2 348 170 3 101
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 225 49 1 348 242 3 078
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 6 925 35 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 8 1 130 50 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 6 1 083 36 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 8 1 161 51 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 1 103 27 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 832 43 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 4 906 26 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 5 855 30 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 4 732 24 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 5 593 27 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 5 813 27 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 10 511 62 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 374 9 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 832 42 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 3 608 21 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 12 856 73 1 712
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 80 80 494 104 1 645
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 5 1 341 31 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 2 41 1 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 432 - 21 3 201 47 6 126
3:11 Etikprövningsmyndigheten 7 2 19 3 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
Övriga anslag 1 924 117 10 929 845 21 154
1:4 Sameskolstyrelsen 3 2 27 4 52
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 1 1 127 5 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 23 3 115 8 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 24 16 47 - 6 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 - 1 57 - 10 380
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 11 - 1 24
1:13 Praktiknära skolforskning 9 9 17 8 19
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 27 - 14 54 - 27 163
1:17 Bidrag till vissa studier 0 - 1 3 - 2 18
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 1 60 1 135
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 0 77 3 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 - 1 79 - 1 212
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 2 354 13 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 2 208 13 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 348 12 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 2 130 10 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 3 556 15 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 180 10 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 2 415 12 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 143 9 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 2 292 11 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 131 8 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 490 16 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 128 8 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 131 7 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 52 3 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 317 9 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 66 8 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 104 2 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 26 0 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 52 - 1 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 23 6 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 262 8 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 45 7 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 223 5 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 44 5 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 2 239 9 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 55 5 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 207 8 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 40 5 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 209 8 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 35 3 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 161 4 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 29 3 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 192 7 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 39 7 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 85 2 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 10 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 34 1 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 69 2 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 10 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 220 7 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 46 4 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 18 0 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 11 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 272 - 7 1 731 59 3 537
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 38 3 221 10 452
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 374 24 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 10 1 88 5 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 336 93 923 484 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 17 1 40
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 26 - 2 57
3:7 Kungl. biblioteket 31 - 1 200 10 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 2 - 3 22 - 3 50
3:9 Sunet 5 - 9 25 0 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 2 0 5
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 74 - 10 89
4:1 Internationella program 17 - 18 62 - 4 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 - 1 4 - 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 29 15 35
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt