Juni 2020 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 13 572 miljoner kronor i juni, vilket är 5 696 miljoner kronor (72,3 procent) högre jämfört med juni 2019. De högre utgifterna avser främst anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 5 148 miljoner kronor i juni vilket ska jämföras med ett utfall på knappt 1 miljon kronor i juni 2019. På grund av det nya coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare, från och med april 2020, får ersättning för hela den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Utfallet för anslaget i juni avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i maj.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering blev 3 690 miljoner kronor i juni, vilket är 611 miljoner kronor (19,8 procent) högre än utfallet i juni 2019. Det högre utfallet avser både sjukpenning och den tillfälliga ersättningen för karens som införts på grund av coronapandemin.  

Med anledning av coronapandemin har regeringen beslutat om tillfälligt ändrade regler för krav på läkarintyg i samband med ansökan om sjukpenning. Vanligen krävs ett läkarintyg från dag 15, men för sjukanmälningar efter 13 mars krävs inte något läkarintyg förrän efter dag 21.

Regeringen har dessutom beslutat om att införa en tillfällig ersättning för anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna började tillämpas i april. Från och med 1 juni har ersättningsnivån höjts från 700 kronor per dag till 804 kronor per dag.  

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för juni uppgår till 9,5 dagar, vilket är 1,2 procent lägre än sjukpenningtalet för juni 2019. Sjukpenningtalet beräknas som ett 12-månaders rullande värde och bör därför inte jämföras direkt med utgifterna för sjukpenning under juni.

Sjukpenningtalet för kvinnor var i juni 85,0 procent högre än sjukpenningtalet för män. I juni 2019 var sjukpenningtalet för kvinnor 88,8 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Lägre utgifter för aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. blev 3 549 miljoner kronor i juni. Det är 117 miljoner kronor (3,2 procent) lägre jämfört med juni 2019. Utfallet för årets första sex månader uppgår totalt till 21 514 miljoner kronor, vilket är 780 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 13 572 5 696 57 146 6 597 124 442
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 690 611 21 088 2 068 48 342
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 549 - 117 21 514 - 780 42 150
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 214 - 11 1 307 - 55 2 608
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 89 56 1 499 - 253 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 5 148 5 148 6 262 5 357 18 140
2:1 Försäkringskassan 762 11 4 769 274 9 221
Övriga anslag 119 - 2 707 - 14 1 516
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 111 - 1 659 - 7 1 408
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 19 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 30 - 6 71
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt