Maj 2020 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 8 353 miljoner kronor. Det är 819 miljoner kronor (10,9 procent) högre än i maj föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i maj till 2 652 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i maj avser bidragen för läkemedelsförmånerna för mars 2020. Utgifterna avser statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i maj till 1 838 miljoner kronor, vilket är en minskning med 79 miljoner kronor jämfört med samma månad 2019. Jämförelsen av utfallet per månad påverkas av månadsförskjutningar av utbetalningarna.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 2 172 miljoner kronor, vilket är 248 miljoner kronor högre än utfallet i maj 2019. För perioden januari till maj är utfallet 267 miljoner kronor lägre än samma period 2019.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 353 819 38 080 8 437 97 665
1:4 Tandvårdsförmåner 332 - 180 2 257 - 430 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 652 160 11 551 430 30 039
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 838 - 79 7 474 5 358 21 479
1:8 Bidrag till psykiatri 45 41 1 969 1 843 2 160
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 273 273 715 715 2 900
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 168 - 44 653 183 798
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 172 248 9 807 - 267 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 318 300 1 049 878 1 889
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 165 68 385 - 364 499
Övriga anslag 390 33 2 221 91 6 379
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 0 11 - 2 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 3 - 3 31 - 1 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 61 0 152
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 28 9 177 8 548
1:9 Läkemedelsverket 14 0 63 2 150
1:10 E-hälsomyndigheten 6 - 2 30 - 8 120
2:1 Folkhälsomyndigheten 30 - 1 179 22 528
2:2 Insatser för vaccinberedskap 0 0 29 0 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 36 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 23 - 1 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 94 - 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 11 3 31
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 - 1 59 - 4 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 96 12 464 37 1 407
5:1 Barnombudsmannen 1 1 10 0 26
5:2 Barnets rättigheter 2 2 14 6 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 2 - 1 38 - 45 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 1 14 - 2 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 48 6 245 31 662
8:1 Socialstyrelsen 60 5 287 19 927
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 63 6 302 25 745
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt