Maj 2020 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 778 miljoner kronor i maj, vilket är 351 miljoner kronor (31,1 procent) lägre än i maj 2019. 

Utfallet för de första fem månaderna uppgick till 4 469 miljoner kronor. Det är 1 053 miljoner kronor (19,1 procent) lägre än samma period 2019. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 690 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 99 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat. Noterbart är att antalet asylsökanden minskade med cirka 56 procent i maj jämfört med samma period föregående år. Det är främst en följd av att det blivit  betydligt svårare att ta sig till Sverige för att söka asyl p.g.a. de reserestriktioner som införts med anledning av pågående pandemi.

Asylsökande m.m. maj 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande maj 724 1 636 -912 -55,7
- varav män (inkl. pojkar) 416 990 -574 -58,0
- varav kvinnor (inkl. flickor) 308 646 -338 -52,3
- varav ens. barn och unga 13 45 -32 -71,1

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-maj 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-maj 6 287 8 680 -2 393 -27,6
- varav män (inkl. pojkar) 3 834 5 307 -1 473 -27,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 2 453 3 373 -920 -27,3
- varav ens. barn och unga 232 335 -103 -30,7
- varav pojkar 159
- varav flickor 73

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-maj 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-maj 2020 39 315 47 315 -8 000 -16,9
-varav asyl 6 896 8 246 -1 350 -16,4
-varav anhöriga till asylsökande 2 196 3 404 -1 208 -35,5
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 3 573 3 719 -146 -3,9
-varav arbetsmarknad 8 641 12 775 -4 134 -32,4
-varav anhöriga, arbetsmarknad 6 022 6 239 -217 -3,5
-varav övriga 2 367 2 720 -353 -13,0
-varav anhöriga, övriga 9 620 10 212 -592 -5,8

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i maj 2020
Maj 2020 Maj 2019 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 36 419 45 782 -9 363 -20,5
- varav ensamkommande barn och unga 765 1 030 -265 -25,7

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
8 Migration 778 - 351 4 469 - 1 053 11 626
1:1 Migrationsverket 387 - 13 1 924 9 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 247 - 109 1 736 - 789 4 936
Övriga anslag 144 - 229 809 - 273 2 246
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 1 109 60 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 84 - 4 353 - 71 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 16 - 13 81 - 49 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 22 - 7 132 1 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 13 - 10 93 - 25 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 9 1 41 6 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. - 195 - 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt