Maj 2020 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Internationellt bistånd blev i maj 1 614 miljoner kronor, vilket är 48 miljoner kronor (2,9 procent) lägre än i maj föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet de första fem månaderna uppgick till 22 545 miljoner kronor, vilket är 2 570 miljoner kronor (12,9 procent) högre än samma period 2019. Det är främst utbetalningarna av stöd till multilaterala och internationella organisationer och fonder som har ökat. Budgeten för detta stöd har dock minskat, vilket innebär att skillnaden beror på månadsförskjutningar.  Även bistånd till Afrika har ökat under perioden, delvis beror det på att budgeten har höjts för 2020.

Sammantaget är budgeten för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet cirka 1 300 miljoner kronor högre jämfört med 2019.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
7 Internationellt bistånd 1 614 - 48 22 545 2 570 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 1 496 - 57 21 908 2 509 44 260
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 98 3 557 58 1 515
Övriga anslag 19 5 80 3 214
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 6 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 2 51 3 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 7 4 18 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 5 0 20
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt