Maj 2020 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i maj 49 miljoner kronor. Det är 60 miljoner kronor (55,0 procent) lägre än i maj 2019.

Utfallet för de första fem månaderna blev 267 miljoner kronor (25,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
5 Internationell samverkan 49 - 60 791 - 267 2 077
1:1 Avgifter till internationella organisationer 38 - 46 617 - 260 1 368
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 6 - 5 39 - 11 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 18 3 45
1:9 Svenska institutet - 1 5 52 8 131
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 4 - 2 22 1 176
Övriga anslag - 2 - 12 42 - 8 164
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet - 12 - 12 - 6 - 9 15
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 2 22 3 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 12 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 8 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 - 1 2 - 2 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt