Maj 2020 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 4 475 miljoner kronor i maj, vilket är 166 miljoner kronor (3,8 procent) högre än i maj 2019. Hittills i år uppgår utgifterna till 21 867 miljoner kronor, vilket är 1 567 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på att utfallet för anslag 1:1 Polismyndigheten ökade med 1 126 miljoner kronor (10,5 procent).

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
4 Rättsväsendet 4 475 166 21 867 1 567 52 734
1:1 Polismyndigheten 2 433 145 11 842 1 126 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 130 - 6 656 - 2 1 681
1:3 Åklagarmyndigheten 156 20 726 67 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 62 4 300 21 736
1:5 Sveriges Domstolar 520 - 12 2 588 27 6 272
1:6 Kriminalvården 801 32 3 907 137 9 468
1:12 Rättsliga biträden m.m. 300 - 7 1 410 157 3 156
Övriga anslag 73 - 10 439 36 1 175
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 - 1 60 1 166
1:8 Rättsmedicinalverket 38 1 193 11 465
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 20 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 6 - 4 42 - 6 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 3 - 2 49 17 113
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 1 7 1 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 23 5 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 8 1 21
1:17 Domarnämnden 0 0 3 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 4 - 5 33 5 143
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt