Maj 2020 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

För 2020 har 3,5 miljarder betalats in till resolutionsreserven

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder. Nettoutlåningen minskade med 2 329 miljoner kronor i maj. Sammantaget har nettoutlåningen ökat med 2 503 miljoner kronor under januari till maj.

Resolutionsreservens konton i Riksgäldskontoret ökade med 3 423 miljoner kronor i maj. Det är 2 408 miljoner kronor lägre än i maj 2019. Det beror framför allt på att avgiftsuttaget har minskat från 0,09 procent till 0,05 procent av det totala avgiftsunderlaget.

Riksgäldskontoret har sedan 2009 tagit upp valutalån för vidareutlåning till Riksbanken i syfte att förstärka valutareserven. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och ersätts oftast med nya lån. Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. På senare tid har alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken refinansierats till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet har vidareutlåningen under lång tid överstigit 200 miljarder kronor. Den 6 mars 2019 beslutade Riksbanken att minska valutareserven med 8 000 miljoner amerikanska dollar (USD) eftersom beredskapsbehovet i utländsk valuta bedömdes ha minskat. Skälen till detta är förändringar i bankernas balansräkningar och Nordeas byte av hemvist från Sverige till Finland. Under maj 2019 förföll lån för 2 250 miljoner amerikanska dollar som inte refinansierades. Det innebar att nettoutlåningen minskade med 19 883 miljoner kronor i maj 2019. Den totala utlåningen till Riksbanken uppgick den 31 maj 2020 till 180 628 miljoner kronor.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 2 329 22 491 2 503 42 484 13 798
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt