Maj 2020 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev - 2 215 miljoner kronor i maj. För de första fem månaderna blev den kassamässiga korrigeringen 7 263 miljoner kronor.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför, dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I maj påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 4 925 miljoner kronor. För perioden januari-maj påverkar ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 5 175 miljoner kronor.

På grund av det nya coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Redovisningen mot anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader görs månaden efter företagens skattekonton krediteras. Det ger upphov till en kassamässig korrigering. I maj krediterades skattekonto med 5 152 miljoner kronor som kompensation för höga sjuklönekostnader. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Eftersom redovisningen mot anslag görs först i juni påverkas den kassamässiga korrigeringsposten positivt med 5 152 miljoner kronor i maj med anledning av ersättningen för höga sjuklönekostnader.

I maj översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 2 374 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För januari till maj har EU-kommissionens uttag överstigit insättningarna med 979 miljoner kronor.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
Kassamässig korrigering - 2 215 129 7 263 8 556 278
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt