Maj 2020 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev 5 875 miljoner kronor i maj. Det är 411 miljoner kronor lägre jämfört med maj 2019. Det lägre utfallet avser främst kursförluster.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

För perioden januari-maj uppgår utfallet till 10 301 miljoner kronor, vilket är 3 627 miljoner kronor (26,0 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor blev 5 133 miljoner kronor lägre jämfört med perioden januari-maj 2019.

Inkomster från överkurser vid emission ökade med 1 674 miljoner kronor jämfört med perioden januari-maj 2019. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Utfallet för kursförluster för perioden januari-maj blev 3 822 miljoner kronor vilket är 2 813 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

Utgifterna för valutakursförluster blev 546 miljoner kronor högre jämfört med perioden januari-maj 2019. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i maj 2020 jämfört med motsvarande period 2019 fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall maj 2020 Utfall maj 2019 Skillnad maj 2020 - maj 2019 Utfall jan-maj 2020 Utfall jan-maj 2019 Skillnad 2020-2019
Räntor på lån i svenska kronor 6 052 5 606 446 7 187 12 320 -5 133
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 201 667 -466 1 249 1 733 -484
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -432 -628 197 -4 530 -2 856 -1 674
Summa räntor 5 821 5 645 176 3 906 11 196 -7 291
Räntor på in- och utlåning (*) -263 -530 267 -1 916 -2 219 304
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 173 398 -225 4 488 3 942 546
Kursförluster (+)/vinster (-) 144 773 -629 3 822 1 009 2 813
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 5 874 6 286 -411 10 301 13 928 -3 627

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
26 Statsskuldsräntor m.m. 5 875 - 411 10 356 - 3 616 29 655
1:1 Räntor på statsskulden 5 874 - 411 10 301 - 3 627 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 0 53 10 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt