Maj 2020 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 4 841 miljoner kronor. Det är 561 miljoner kronor (10,4 procent) lägre än i maj föregående år. Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 24 miljoner kronor lägre och uppgick till 2 302 miljoner kronor. Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur minskade med 43 miljoner kronor och blev 1 827 miljoner kronor i maj.  

Hittills i år uppgår väginvesteringarna till 1 865 miljoner kronor, vilket är en ökning med 329 miljoner kronor jämfört med samma period 2019.

Järnvägsinvesteringarna uppgick till 4 595 miljoner kronor, vilket är en ökning med 576 miljoner kronor.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
22 Kommunikationer 4 841 - 561 22 387 602 66 270
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 302 - 24 9 841 589 25 783
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 827 - 43 8 575 427 26 629
1:3 Trafikverket 112 - 13 569 - 42 1 420
1:11 Trängselskatt i Stockholm 206 - 324 479 - 762 2 215
1:12 Transportstyrelsen 188 - 24 913 - 42 2 215
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 2 548 504 930
1:15 Sjöfartsstöd 85 - 58 557 - 65 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 6 6 31 31 158
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 3 000
Övriga anslag 104 - 83 875 - 38 2 281
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 64 7 - 63 88
1:7 Trafikavtal 69 2 455 - 3 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 23 0 55
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 20 64 21 150
1:13 Trafikanalys 5 0 24 0 70
2:1 Post- och telestyrelsen 4 - 1 21 1 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 12 2 45 1 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 3 - 1 3 - 3 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 - 3 45 3 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 1 34 4 296
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt