Maj 2020 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick till 812 miljoner kronor, vilket är 16 miljoner kronor (2,0 procent) högre än i maj 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 4 989 miljoner kronor. Det är 1 213 miljoner kronor (32,1 procent) högre än motsvarande period 2019.

Det är främst fyra anslag som står för lejonparten av skillnaden jämfört med de fem första månaderna för 2019: 1:3 Åtgärder för värdefull natur, 1:8 Klimatbonus, 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö och 1:16 Klimatinvesteringar.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
20 Allmän miljö- och naturvård 812 16 4 989 1 213 12 590
1:1 Naturvårdsverket 55 6 259 41 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 16 - 11 133 68 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 35 - 249 875 499 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 26 23 339 - 334 899
1:8 Klimatbonus 140 32 708 281 1 760
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 35 - 13 673 190 1 362
1:14 Skydd av värdefull natur 167 121 443 84 876
1:16 Klimatinvesteringar 75 44 408 251 1 955
1:17 Klimatpremier 0 - 1 74 73 170
1:19 Industriklivet 6 6 7 6 600
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 89 10 374 18 956
Övriga anslag 167 46 697 36 1 796
1:5 Miljöforskning 0 0 63 8 94
1:6 Kemikalieinspektionen 19 - 1 114 - 2 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 63 31 135 36 262
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 19 - 3 110 10 268
1:10 Klimatanpassning 6 0 37 - 19 124
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 26 18 56 20 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 0 22 1 45
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 1 111 0 244
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 1 - 27 50
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 2 2 10 10 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 0 38 0 98
1:19 (2019) Elfordonspremie - 1 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt