Maj 2020 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 173 miljoner i maj, vilket är 29 miljoner kronor (2,5 procent) högre än 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 7 015 miljoner kronor. Det är 189 miljoner kronor (2,8 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 173 29 7 015 189 17 444
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 902 0 5 517 105 13 895
1:9 Statistiska centralbyrån 53 8 250 20 584
1:11 Finansinspektionen 52 2 268 21 623
1:12 Riksgäldskontoret 27 2 133 22 319
1:15 Statens servicecenter 51 - 9 250 9 699
Övriga anslag 89 25 597 12 1 324
1:1 Statskontoret 7 2 37 5 100
1:2 Kammarkollegiet 6 0 25 - 8 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 2 5 5 - 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 - 1 0 - 1 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 27 1 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 - 1 69 2 175
1:10 Bidragsfastigheter 22 8 87 6 274
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 237 7 294
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 5 - 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 - 1 35 - 4 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 27 15 62 5 177
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt