Maj 2020 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 338 miljoner kronor i maj, vilket är 96 miljoner kronor (39,7 procent) högre än 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 744 miljoner kronor, vilket är 485 miljoner kronor (38,5 procent) högre än samma period 2019.

Det högre utfallet beror främst på att utgifterna för anslaget 1:8 Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studenter är 506 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 338 96 1 744 485 3 729
1:4 Boverket 22 2 118 4 333
1:6 Lantmäteriet 52 3 262 18 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 3 - 4 - 17 - 23 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 241 97 1 220 506 2 100
2:1 Konsumentverket 13 0 68 2 170
Övriga anslag 14 - 3 93 - 22 300
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 4 - 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 1 21 3 51
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 - 1 11 - 2 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 0 0 6 - 19 25
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 20 1 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 9 - 1 28
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 4 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 - 2 2 0 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt