Maj 2020 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 2 181 miljoner kronor, vilket är 1 703 miljoner kronor (356,5 procent) högre än i maj 2019. Det beror delvis på att Statens Kulturråd betalat ut 374 miljoner kronor i stöd till kulturen med anledning av Covid-19. Det högre utfallet beror också på en tidigareläggning av utbetalning av bidrag till folkbildningen på 1 037 miljoner kronor.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 181 1 703 10 716 2 776 17 637
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 442 435 564 435 1 034
1:3 Skapande skola 0 - 1 2 3 176
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 349 297 1 111 318 1 519
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 25 - 62 722 267 1 195
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 47 24 259 60 476
8:1 Centrala museer: Myndigheter 99 - 11 554 - 4 1 473
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 112 - 2 241
13:5 Insatser för den ideella sektorn 27 15 154 20 272
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 037 1 037 3 197 1 048 4 462
Övriga anslag 155 - 32 4 041 631 6 790
1:1 Statens kulturråd 5 0 24 0 57
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 1 18 - 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 2 - 2 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 6 - 1 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 8 4 191 9 214
2:3 Statens musikverk 7 - 11 36 - 13 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 16 1 61 3 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 - 3 44 - 11 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 28 1 69
4:1 Statens konstråd 3 1 8 0 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 11 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 - 1 6 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 3 0 36 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 8 0 22
6:1 Riksarkivet 40 0 205 24 427
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 - 1 110 - 4 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 2 85 6 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 20 195 86 348
8:3 Bidrag till vissa museer 4 - 2 57 22 107
8:4 Forum för levande historia 3 0 18 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 4 - 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 - 1 37 - 1 82
10:1 Filmstöd 1 1 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 9 1 23
11:5 Stöd till taltidningar 4 2 12 0 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 0 18 0 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 1 0 - 3 2
13:1 Stöd till idrotten 0 - 2 1 498 520 2 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 0 23 6 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 0 - 1 20 - 1 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 77 - 10 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 74 2 193
15:1 Spelinspektionen 6 1 29 5 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt