Maj 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 5 523 miljoner kronor, vilket är 542 miljoner kronor (10,9 procent) högre än i maj 2019. Det högre utfallet beror främst på utbetalning av statsbidrag för utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
16 Utbildning och universitetsforskning 5 523 542 33 715 1 659 84 729
1:1 Statens skolverk 114 20 405 23 1 136
1:2 Statens skolinspektion 33 2 171 5 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 55 - 19 295 5 762
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 473 229 1 412 85 3 431
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 1 912 - 144 3 903
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 0 986
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 0 10 3 4 670
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 1 764 39 4 886
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 186 117 3 101
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 215 35 1 123 193 3 078
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 6 771 29 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 8 941 42 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 6 902 30 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 8 968 42 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 919 22 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 693 36 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 4 755 22 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 5 712 25 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 4 610 20 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 5 495 23 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 5 678 23 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 10 426 52 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 311 7 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 693 35 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 3 507 17 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 12 713 61 1 712
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 4 - 43 413 24 1 645
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 5 1 117 26 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 39 - 2 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 480 48 2 769 68 6 126
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 13 2 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
Övriga anslag 1 704 168 9 006 727 21 154
1:4 Sameskolstyrelsen 6 - 2 24 2 52
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 126 4 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 32 2 91 4 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 18 23 - 22 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 2 - 8 57 - 9 380
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 9 - 1 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 9 - 1 19
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 27 - 13 163
1:17 Bidrag till vissa studier 1 - 1 3 - 1 18
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 - 1 49 0 135
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 0 64 3 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 16 0 64 0 212
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 2 295 10 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 2 174 11 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 290 10 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 2 109 8 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 3 463 13 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 150 8 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 2 346 10 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 120 8 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 2 243 9 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 109 6 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 408 14 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 107 7 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 109 5 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 44 3 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 264 7 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 55 7 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 87 2 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 22 0 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 43 - 1 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 20 5 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 218 6 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 37 6 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 186 4 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 37 4 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 2 199 8 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 46 4 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 173 7 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 33 4 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 174 6 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 29 2 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 134 3 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 24 3 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 160 6 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 32 5 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 70 2 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 8 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 28 1 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 57 2 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 183 6 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 39 3 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 15 0 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 285 16 1 458 66 3 537
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 1 183 7 452
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer - 1 - 1 374 24 380
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 19 - 1 78 4 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 143 127 587 392 1 107
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 13 1 40
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 21 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 39 6 169 11 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 - 3 20 0 50
3:9 Sunet - 3 - 3 19 9 59
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 1 0 5
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 72 - 9 89
4:1 Internationella program 15 14 45 14 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 3 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 5 27 14 35
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt