Maj 2020 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 3 055 miljoner kronor i maj, vilket är 181 miljoner kronor högre än i maj 2019.

För perioden januari till maj uppgår utgifterna till 15 355 miljoner kronor, vilket är 954 miljoner kronor (6,6 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 055 181 15 355 954 36 585
1:1 Garantipension till ålderspension 1 199 102 6 036 523 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 836 - 35 4 231 - 169 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 863 103 4 293 509 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 96 0 488 13 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 61 11 307 78 639
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt