Maj 2020 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 716 miljoner kronor i maj, vilket är 619 miljoner kronor (7,6 procent) högre jämfört med maj 2019. De högre utgifterna avser främst anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering blev 3 871 miljoner kronor i maj, vilket är 685 miljoner kronor (21,5 procent) högre än utfallet i maj 2019. Det högre utfallet avser både sjukpenning och den tillfälliga ersättningen för karens som införts på grund av coronapandemin.  

Med anledning av coronapandemin har regeringen beslutat om tillfälligt ändrade regler för krav på läkarintyg i samband med ansökan om sjukpenning. Vanligen krävs ett läkarintyg från dag 15, men för sjukanmälningar efter 13 mars krävs inte något läkarintyg förrän efter dag 21.

Regeringen har dessutom beslutat om att införa en tillfällig ersättning för anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna började tillämpas i april och regeringen har bedömt att den tillfälliga ersättningen behöver fortsätta gälla till och med september 2020 och att den tillfälliga ersättningen från och med juni bör höjas från 700 kronor per dag till 804 kronor per dag.  

Med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset beräknar regeringen att utgifterna för anslaget kommer att öka. Riksdagen har därför beslutat att anvisa anslaget ytterligare 5 306 miljoner kronor i enlighet med två extra ändringsbudgetar samt propositionen Vårändringsbudget för 2020.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för maj uppgår till 9,4 dagar, vilket är 2,1 procent lägre än sjukpenningtalet för maj 2019. Sjukpenningtalet beräknas som ett 12-månaders rullande värde och bör därför inte jämföras direkt med utgifterna för sjukpenning under maj.

Sjukpenningtalet för kvinnor var i maj 85,5 procent högre än sjukpenningtalet för män. I maj 2019 var sjukpenningtalet för kvinnor 88,8 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Lägre utgifter för aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. blev 3 563 miljoner kronor i maj. Det är 129 miljoner kronor (3,5 procent) lägre jämfört med maj 2019. Utfallet för årets första fem månader uppgår totalt till 17 965 miljoner kronor, vilket är 663 miljoner kronor (3,6 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 716 619 43 573 901 118 049
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 871 685 17 398 1 457 42 232
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 563 - 129 17 965 - 663 42 150
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 212 - 13 1 092 - 44 2 608
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 156 57 1 409 - 309 2 466
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 5 3 1 114 210 18 140
2:1 Försäkringskassan 789 16 4 007 263 8 938
Övriga anslag 120 0 588 - 12 1 516
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 112 2 548 - 7 1 408
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 16 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 2 24 - 5 71
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt