April 2020 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 7 725 miljoner kronor, det är 1 833 miljoner kronor (31,1 procent) högre än i april föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i april till 2 641 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i februari avser bidragen för läkemedelsförmånerna för februari 2020. Utgifterna avser statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i april till 1 978 miljoner kronor, det är en ökning med 1 931 miljoner kronor jämfört med samma månad 2019. Det beror framför allt på att det i april har betalats ut 767 miljoner kronor i statsbidrag för kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården och 479 miljoner kronor för personalsatsning.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 1 685 miljoner kronor, vilket är 343 miljoner kronor lägre än utfallet i april 2019. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 725 1 833 29 727 7 618 86 783
1:4 Tandvårdsförmåner 326 - 306 1 925 - 250 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 641 169 8 899 270 29 680
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 978 1 931 5 636 5 437 11 769
1:8 Bidrag till psykiatri 14 15 1 924 1 802 2 160
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 443 443 2 900
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 274 179 485 227 798
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 685 - 343 7 635 - 515 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 271 242 730 578 1 427
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 80 - 94 220 - 432 749
Övriga anslag 456 41 1 831 58 5 779
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2 - 1 8 - 2 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2 - 4 28 2 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 0 48 0 152
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 19 - 25 149 0 498
1:9 Läkemedelsverket 13 1 49 2 150
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 3 24 - 7 120
2:1 Folkhälsomyndigheten 40 10 149 23 470
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 29 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 - 1 36 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 - 1 18 - 1 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 46 94 - 1 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 0 9 2 28
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 3 49 - 2 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 97 10 368 25 1 157
5:1 Barnombudsmannen 1 - 3 9 - 1 26
5:2 Barnets rättigheter 0 0 12 4 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 16 - 10 35 - 44 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 1 11 - 1 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 48 4 196 25 662
8:1 Socialstyrelsen 63 7 227 14 720
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 56 8 239 19 745
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt