April 2020 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Antalet asylsökande sjönk med drygt 50 procent i april

Utfallet för Migration blev 919 miljoner kronor i april, vilket är 193 miljoner kronor (17,3 procent) lägre än i april 2019. 

Utgifterna för de första fyra månaderna 2020 uppgick till 3 692 miljoner kronor, det är 702 miljoner kronor (16,0 procent) lägre än samma period 2019. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 611 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 68 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat. Noterbart är att antalet asylsökanden minskade med över 50 procent i april jämfört med samma period föregående år. Det är främst en följd av att det blivit  betydligt svårare att ta sig till Sverige för att söka asyl på grund av de reserestriktioner som införts med anledning av pågående pandemi.

Asylsökande m.m. april 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande april 771 1 578 -807 -51,1
- varav män (inkl. pojkar) 478 934 -456 -48,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 293 644 -351 -54,5
- varav ens. barn och unga 27 65 -38 -58,5

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-april 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-april 5 558 7 083 -1 525 -21,5
- varav män (inkl. pojkar) 3 412 4 292 -880 -20,5
- varav kvinnor (inkl. flickor) 2 146 2 791 -645 -23,1
- varav ens. barn och unga 219 337 -118 -35,0
- varav pojkar 150
- varav flickor 69

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-april 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-april 2020 32 630 36 081 -3 451 -9,6
-varav asyl 5 906 6 495 -589 -9,1
-varav anhöriga till asylsökande 1 834 2 710 -876 -32,3
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 2 907 2 984 -77 -2,6
-varav arbetsmarknad 7 358 9 191 -1 833 -19,9
-varav anhöriga, arbetsmarknad 5 186 5 020 166 3,3
-varav övriga 1 543 1 531 12 0,8
-varav anhöriga, övriga 7 896 8 150 -254 -3,1

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i mars 2020
April 2020 April 2019 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 36 893 46 814 -9 921 -21,2
- varav ensamkommande barn och unga 817 1 077 -260 -24,1

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
8 Migration 919 - 193 3 692 - 702 11 446
1:1 Migrationsverket 369 - 5 1 538 21 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 411 - 119 1 489 - 680 4 936
Övriga anslag 139 - 69 665 - 44 2 066
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 40 109 61 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 68 - 18 269 - 67 782
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 16 - 11 66 - 36 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 33 12 109 8 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 14 - 11 79 - 15 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 0 32 5 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt