April 2020 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utbetalningarna av bistånd ökade med 16, 3 procent i april.

Utfallet för Internationellt bistånd blev i april 3 614 miljoner kronor, vilket är 507 miljoner kronor (16,3 procent) högre än i april föregående år. Det var främst utbetalningarna från anslagsposten Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, som blev högre. Årets budget för detta ändamål är dock oförändrad jämfört med föregående år.

Utfallet för de första fyra månaderna uppgick till 20 931 miljoner kronor, vilket är 2 619 miljoner kronor (14,3 procent) högre än samma period 2019.

Det är främst utbetalningarna av stöd till multilaterala och internationella organisationer och fonder som har ökat. Budgeten för detta stöd har dock minskat, vilket innebär att skillnaden beror på månadsförskjutningar.  Även bistånd till Afrika har ökat under perioden, delvis beror det på att budgeten har höjts för 2020.

Sammantaget är budgeten för anslaget Internationellt bistånd cirka 1 300 miljoner kronor högre 2020 jämfört med 2019.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
7 Internationellt bistånd 3 614 507 20 931 2 619 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 3 480 491 20 412 2 566 44 283
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 118 17 459 55 1 492
Övriga anslag 15 - 1 61 - 3 214
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 5 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 0 41 1 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 - 1 11 - 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 4 - 1 20
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt