April 2020 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i april 127 miljoner kronor. Det är 6 miljoner kronor (4,7 procent) högre än i april 2019.

Utfallet för de första fyra månaderna 2020 blev 207 miljoner kronor (21,8 procent) lägre än samma period föregående år.

Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
5 Internationell samverkan 127 6 742 - 207 2 028
1:1 Avgifter till internationella organisationer 75 4 579 - 213 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 8 - 3 33 - 6 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 15 2 45
1:9 Svenska institutet 16 3 53 3 131
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 7 - 3 18 3 176
Övriga anslag 16 4 44 4 154
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 5 5 6 3 5
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 0 17 1 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 9 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 6 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 - 1 2 - 1 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt