April 2020 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 4 447 miljoner kronor i april, vilket är 383 miljoner kronor (9,4 procent) högre än i april 2019. Hittills i år uppgår utgifterna till 17 392 miljoner kronor, vilket är 1 402 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på att utfallet för anslag 1:1 Polismyndigheten ökade med 981 miljoner kronor (11,6 procent).

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
4 Rättsväsendet 4 447 383 17 392 1 402 51 731
1:1 Polismyndigheten 2 382 232 9 409 981 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 136 - 4 526 4 1 641
1:3 Åklagarmyndigheten 134 2 570 47 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 60 4 237 17 736
1:5 Sveriges Domstolar 530 4 2 068 39 6 242
1:6 Kriminalvården 778 48 3 106 105 9 448
1:12 Rättsliga biträden m.m. 296 59 1 110 163 2 356
Övriga anslag 131 38 366 46 1 062
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 - 1 48 2 166
1:8 Rättsmedicinalverket 38 0 155 10 455
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 5 1 16 1 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 11 2 35 - 2 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 22 11 45 19 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 3 2 5 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 18 5 22 5 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 6 1 21
1:17 Domarnämnden 0 0 2 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 22 18 29 10 113
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt