April 2020 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder. Nettoutlåningen minskade med 19 412 miljoner kronor i april. Sammantaget har nettoutlåningen ökat med 4 832 miljoner kronor under januari till april.

Utlåningen till Riksbanken minskade med 17 712 miljoner kronor i april. Det beror på att Riksbankens lån som förföll i april refinansierades redan i mars.  Sammantaget har utlåningen till Riksbanken ökat med 4 620 miljoner kronor för de första fyra månaderna. För motsvarande fyra månader 2019 ökade lånet till Riksbanken med 1 760 miljoner kronor.

Riksgäldskontoret har sedan 2009 tagit upp valutalån för vidareutlåning till Riksbanken i syfte att förstärka valutareserven. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och ersätts oftast med nya lån. Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. På senare tid har alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken refinansierats till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet har vidareutlåningen under lång tid överstigit 200 miljarder kronor. Den 6 mars 2019 beslutade Riksbanken att minska valutareserven med 8 000 miljoner amerikanska dollar (USD) eftersom beredskapsbehovet i utländsk valuta bedömdes ha minskat. Skälen till detta är förändringar i bankernas balansräkningar och Nordeas byte av hemvist från Sverige till Finland. Den totala utlåningen till Riksbanken uppgick den 30 april 2020 till 180 628 miljoner kronor.

Jämfört med de fyra första månaderna 2019 har nettoutlåningen ökat med 19 993 miljoner kronor. Det beror till stor del på att Riksgäldskontoret i mars 2020 lånade ut 10 000 miljoner kronor till AB Svensk Exportkredit.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 19 412 - 15 947 4 832 19 993 13 798
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt