April 2020 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 998 miljoner kronor i april, vilket är 9 miljoner kronor (0,9 procent) högre än 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 3 794 miljoner kronor. Det är 76 miljoner kronor (2,0 procent) högre än samma period 2019.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
3 Skatt, tull och exekution 998 9 3 794 76 12 152
1:1 Skatteverket 669 13 2 496 48 8 020
1:2 Tullverket 171 - 2 658 35 2 123
1:3 Kronofogdemyndigheten 158 - 3 640 - 7 2 009
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt