April 2020 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev 138 miljoner kronor i april. Det är 3 993 miljoner kronor lägre jämfört med april 2019. Det lägre utfallet avser främst valutakursförluster samt räntor på lån i svenska kronor.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

För perioden januari-april uppgår utfallet till 4 481 miljoner kronor, vilket är 3 204 miljoner kronor (41,7 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor blev 5 579 miljoner kronor lägre jämfört med perioden januari-april 2019.

Inkomster från överkurser vid emission ökade med 1 870 miljoner kronor jämfört med perioden januari-april 2019. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Utfallet för kursförluster för perioden januari-april blev 3 679 miljoner kronor vilket är 3 443 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

Utgifterna för valutakursförluster blev 771 miljoner kronor högre jämfört med perioden januari-april 2019. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i april 2020 jämfört med motsvarande period 2019 fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall april 2020 Utfall april 2019 Skillnad april 2020 - april 2019 Utfall jan-april 2020 Utfall jan-april 2019 Skillnad 2020-2019
Räntor på lån i svenska kronor -365 1 517 -1 882 1 135 6 714 -5 579
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 172 116 56 1 048 1 066 -17
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -390 -848 457 -4 098 -2 228 -1 870
Summa räntor -584 785 -1 369 -1 915 5 552 -7 467
Räntor på in- och utlåning (*) -310 -292 -18 -1 652 -1 689 36
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 890 3 550 -2 660 4 315 3 544 771
Kursförluster (+)/vinster (-) 139 87 52 3 679 236 3 443
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 135 4 130 -3 995 4 426 7 643 -3 216

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
26 Statsskuldsräntor m.m. 138 - 3 993 4 481 - 3 204 29 655
1:1 Räntor på statsskulden 135 - 3 995 4 426 - 3 216 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 2 2 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 53 10 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt