April 2020 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 4 355 miljoner kronor. Det är 283 miljoner kronor (6,1 procent) lägre än i april föregående år. Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 558 miljoner kronor lägre och uppgick till 1 714 miljoner kronor. Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 64 miljoner kronor och blev 1 635 miljoner kronor i april.

Hittills i år uppgår väginvesteringarna till 1 512 miljoner kronor, vilket är en ökning med 375 miljoner kronor jämfört med samma period 2019. Järnvägsinvesteringarna uppgick till 3 509 miljoner kronor, vilket är en ökning med 684 miljoner kronor.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
22 Kommunikationer 4 355 - 283 17 546 1 163 61 296
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 714 - 558 7 540 613 25 784
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 635 64 6 748 470 24 655
1:3 Trafikverket 112 - 15 457 - 29 1 422
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 120 - 280 273 - 439 2 215
1:12 Transportstyrelsen 174 - 16 724 - 18 2 215
1:14 Trängselskatt i Göteborg 510 501 537 502 930
1:15 Sjöfartsstöd 110 - 1 471 - 7 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 9 9 25 25 157
Övriga anslag 211 13 771 46 2 279
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 7 7 7 1 88
1:7 Trafikavtal 65 - 10 387 - 5 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 18 0 53
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 46 34 64 41 150
1:13 Trafikanalys 6 0 19 - 1 70
2:1 Post- och telestyrelsen 5 1 17 2 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 10 3 32 - 1 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 0 - 2 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 1 - 23 44 6 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 4 2 29 4 296
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt